ســالم ماندن جسد این زن بعد از ۱۴۱ ســال (تصــویر)

 

کاترینا لابوری راهبه ای که ســالم ماندن جسدش همه را متعجب ساخت نبش قبر و باز شدن آرامگاه یکی از راهبه های کلیسا ۵۶ ســال بعد از دفن تعجب همه ی کارشناسان و حاضرین را برانگیخت ، هیچ کدام از آنها نمی توانستند باور کنند که جسد “کاترینا لابوری” که در ســال ۱۸۷۶ فوت کرده بود هنوز ســالم و بدون هیچ تغییری در انجا قرار دارد.

 

به نقل “اکسپرس” در ســال ۱۹۳۳ قبر خواهر کاترینا نبش شد تا همه با دیدن وضعیت ســالم جسد شگفت زده شوند ، به گفته ی یکی از حاضرین جسد به قدری ســالم بود که هر بیننده ای عــکس می کرد او یا نمرده اســت یا چند دقیقه بیشتر از مرگ او نمی گذرد به نقل میهنی ها چرا که حتی آبی چشمانش هم به هم رنگ طبیعی باقی مانده بود. با دقت در تصــویر زیر متوجه سلامت و تجزیه نشدن بدن این راهبه خواهید شد.

 

1663802131 irannaz com ســالم ماندن جسد این زن بعد از 141 ســال (تصــویر)

 

این مسئله توسط پاپ پیوس سوم در ســال ۱۹۴۷ نیز تایید شد. بعد از این ماجرا به دلیل آنکه جسد کاملا ســالم بود بزرگان مسیحی تصمیم گرفـــــتند تا جسد کاترینا را داخل تابوت شیشه ای قرار داده و در کلیسای روستای Rue du Bac در پاریس نگه داری کنند.

 

1213813829 irannaz com ســالم ماندن جسد این زن بعد از 141 ســال (تصــویر)

 

کاترینا متولد ســال ۱۸۰۶ و یکی از راهبه های کلیسا بود که به اســتناد از داســتان های قدیمی یکی از افرادی بود که بیشتر وقت خود را برای رسیدگی به بیماران و نیازمندان سپری میکرده و انسانی نیکوکار بوده اســت

 

1507680290 444 149469272413667 irannaz com ســالم ماندن جسد این زن بعد از 141 ســال (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت