اعتیاد بسیار عجیب این زن به خوردن اسفنج (تصــویر)

 

اعتیاد انواع گوناگون دارد اما این زن اعتیادش بسیار عجیب و غیر قابل باور اســت اما اسنودن ۳۶ســاله انگلیسی درهفته ۱۴ اسفنج می‌خورد! او ۱۰ســال پیش بعد از آبسه یکی از دندان‌هایش نسبت به آن اعتیاد پیدا کرده اســت. میهنی ها نسبت به دردسرات معدوی واحتمال مرگ ناگهانی هشدار داده‌اند.

 

2034582962 irannaz com اعتیاد بسیار عجیب این زن به خوردن اسفنج (تصــویر)

 

1503447855 562 149469272413667 irannaz com اعتیاد بسیار عجیب این زن به خوردن اسفنج (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت