338643 622 دعوای قطر عربستان دراتحادیه عرب
نماننده قطر خطاب به همتای سعودی: ایـــران واقعا کشور شرافتمندی اســت. به سوی ایـــران برگشتیم به خاطر کارهایی که از شما دیدیم.
داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید