739239 243 600 مدرسه کانکسی خوزستان جمع‌آوری می‌شوند

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با ارایه این پیشنهاد که زنگ آغاز مهر امســال در یک مدرسه کانکسی نواخته شود٬ گفت: با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه اســتانداری با وزارت آموزش و پرورش٬ ۶۰۰ کلاس کانکسی در اســتان برای اولین بار جمع‌آوری خواهند شد.

به نقل ایسنا، محمد تقی‌زاده در جلسه شورای آموزش و پرورش که امروز (چهارشنبه ۲۲ شهریورماه) در اســتانداری خوزستان برگزار شد، با بیان اینکه خوزستان سومین اســتان از نظر آمار دانش‌آموزی اســت، اظهار کرد: بیشتر مدارس عشایری اســتان در شرایط مناسبی از نظر نیروی انسانی، فضا و تجهیزات نیستند به طوری‌که در دو ســال اخیر تنها منطقه‌ای که نیروی غیررسمی داشت، منطقه عشایری بود.

وی افزود: برخی از این مدارس عشایری، در جوار شهرها قرار دارند و شرایط عشایری بودن را از دست داده‌اند و این آسیبی را برای سایر مدارس عشایری و نیروی انسانی ما ایجاد کرده اســت، بنابراین تصمیم گرفـــــته شد این مدارس که ســال‌ها اســت ثابت هستند و شاخص‌های عشایری را از دست داده‌اند، از زیرمجموعه اداره آموزش و پرورش عشایر خارج شده و در زمره مدارس عادی قرار گیرند تا عدالت آموزشی اجرا شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: هدف از این اقدام این اســت که مدارس فراموش شده، دوباره احیا شوند. اکنون ما هفت هزار دانش‌آموز عشایری در اســتان داریم و یک مدیر چگونه می‌تواند پاسخگو و نظارت‌گر تمام این دانش‌آموزان باشد؟ سیستم اداری ما نیز اجازه نمی‌دهد چند مسوول برای این کار قرار دهیم.

تقی‌زاده عنوان کرد: ما می‌خواهیم بر اساس اســتانداردهای علمی و آموزشی،‌ مدارس عادی را تقویت کنیم. فرهنگ اســتان ما بخش غالبش فرهنگ عشایری اســت. ما برای اجرای این طرح در اســتان، کار تحقیقاتی و کارشناسی سه‌ ماهه‌ای انجام دادیم و این کار برای تقویت بخش دانش‌آموزی اســتان لازم اســت.

وی ادامه داد: در اســتان ۶۲۵ مدرسه عشایری وجود دارد که پس از سه ماه کار تحقیقاتی٬ ۱۴۴ مدرسه از این تعداد تفکیک شده و بحث نظارت بر آموزش مدارس، همجواری آنها در شهر و … موجب شد تصمیم بگیریم این مدارس را از زمره مدارس عشایری جدا کنیم. اکنون نیز تمام کارهای کارشناسی انجام شده اســت.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان افزود: کم شدن تعداد مدارس عشایری هیچ تاثیری بر منابع مالی نخواهد داشت و بودجه را کاهش نمی‌دهد٬ چراکه سرانه عشایر ما جدا از سرانه مدارس عادی ما نیست.

تقی‌زاده در خصوص صورت‌جلسه دوم این نشست عنوان کرد: هر ســاله بازگشایی مدارس به شکل نمادین در یک مدرسه انجام می‌شود و امســال نیز شاهد این بازگشایی خواهیم بود. ما دو جلسه با حضور اســتاندار در وزارت آموزش و پطریقه داشتیم و قراردادی با معاونت عمرانی وزیر٬ بین اســتانداری و وزارت منعقد شد که مدارس کانکسی اســتان به طور کامل جمع‌آوری شوند.

وی با بیان اینکه کارها نباید نمادین باشند، گفت: پیشنهاد این اســت که بازگشایی مدارس امســال در یک مدرسه کانکسی انجام و کلنگ این قراردادِ منعقدشده٬ در آن مدرسه به زمین فرود آید. قرار شد ۱۰ میلیارد تومان توسط اســتان و ۱۰ میلیارد تومان توسط وزارتخانه به این منظور اختصاص داده شود و ۶۰۰ کلاس کانکسی برای اولین بار در خوزستان جمع‌آوری شوند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید