1401250 721 اســتقلالی ها راهی اســتخر شدند
براساس برنامه تعیین شده، بازیکنان اســتقلال پس از جلسه فنی در هتل الملپیک راهی اســتخر شده و ریکاوری کردند.
داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید