اســتانداران نمایندگان عالی دولت در اســتان های محل خدمت خود هستند.

739092 679 با دخالت لابی‌های محلی در انتخابات اســتانداران امکان تشکیل دولت ضعیف و غیرکارآمد فراهم می‌شود

عضو شورای شهر تهران بر این باور اســت که باید وزیر کشور و سایر اعضای هیئت دولت بدون انفعال و وادادگی نمایندگان عالی دولت را مستقلا برگزینند.

حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با میهنی ها در مورد ویژگی‌های اســتانداران جدید دولت دوازدهم ب گفت: بر اساس قوانین موضوعه مربوط، اســتانداران نمایندگان عالی دولت در اســتان های محل خدمت خود هستند. این وجه از مدیریت سیاسی اجرایی و هماهنگ کننده علاوه بر عهده دار بودن مسئول تامین امنیت و تلاش در جهت تحقق حقوق اساسی مردم اســتان تحت مدیریت خویش به عنوان رئیس جمهور و رئیس دولت محلی راهبری امر توسعه اســتان را در ابعاد فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نیز عهده دار اســت.

عضو هیات مدیره بنیاد باران خاطر نشان کرد: بنابراین در مورد شرایط احراز سمت اســتانداری و تطبیق این شرایط احراز با مصادیق مورد نظر بایستی به این نکته توجه داشت که، این مدیران ارشد و روسای دولت های محلی تا چه میزان دارای دانش فنی، تجربه مدیریتی و روحیه سازگار و هماهنگ کنندگی هستند.

وی افزود: بطور طبیعی هر چقدر که این مدیران حیاتی و راهبردی از بین چهره های مطلع همراه با خط مشی سیاسی دولت و نیز مسلط به حوزه مدیریت کلان و فرابخشی باشند و نیز نسبت به جغرافیای فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی و سیاسی اســتان های مربوط آگاهی داشته باشند و نیز شناخت فرصت های اساسی توسعه فراروی اســتان و نیز درک صحیح داشتن در حیاتیترین چالش های مدیریت کارامد اســتان مربوطه مجهزتر و مسلط تر باشند امکان برقراری مدیریت یکپارچه جناب جناب رئیس جمهور و هیئت وزیران در نقاط مختلف کشور و اســتان های ۳۱ گانه به نحوی که از مجموعه صف و صفات دولت یک رویکرد و یک صدا شنیده شود، دولت در امر انتصاب این مدیران موفق تر عمل کرده اســت.

حسن رسولی ادامه داد: هر چقدر که سهم و نقش لابی های غیرکارشناسی و مخرب و داد و ستدهای سیاسی محلی در این امر دخالت بیشتری داشته باشد امکان بالاتری برای تشکیل دولت ضعیف و غیرکارآمد را در اســتان های ۳۱ گانه فراهم می کند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس رویه قانونی موجود بنا بر اهمیت هایی که من به برخی از آنها اشاره کردم فرایند انتخاب اســتانداران به گونه ای اســت که، وزیر کشور به عنوان وزیر متولی حوزه امنیت، سیاســت و حکومت در اداره امور محلی برای کمک به کشورداری بهتر رئیس جمهور و دولت افرادی را بر اساس شرایط احراز مصوب شورای عالی اداری کشور به هیئت وزیران معرفی می کنند، فرد معرفی شده از سوی وزیر کشور دعوت می شود به جلسه رسمی هیئت وزیران و این فرد منتخب از سوی وزیر کشور تاریخچه مدیریتی و سوابق اجرایی خود و حیاتیترین رویکردها و برنامه های خود را جهت بهتر اداره کردن اســتان مورد نظر به سمع و نظر اعضای هیئت وزیران می رساند پرسش و پاسخ صورت می گیرد، رای گیری مخفی به عمل می‌آید و چنانچه اکثر هیئت وزیران به اســتاندار منتخب کشور رای اعتماد بدهند در ان صورت بر اساس مصوبه دولت و به حکم اقای رئیس جمهور اســتاندار منصوب و آغاز به کار می کند.

رسولی تصریح کرد: لذا هم اکنون که در فصل تغییر و تحول و نوشدگی مدیریت در سطوح ملی و محلی هستیم از منظر کارشناسی چنانچه ۷۰ نسبت اســتانداران از بین سطوح مدیریت های میانی فعلی یعنی از بین معاونین وزرا و معاونین اســتانداران، فرمانداران موفق در قالب طرح مسیر پیشرفـــــت شغلی مورد انتخاب قرار بگیرند و ۳۰ نسبت باقی مانده از خارج مجموعه وزارت کشور و منظومه مدیران فعلی سیاسی انتخاب بشوند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: در این صورت از یک سو امکان افزایش انگیزه مدیران و کارکنان حوزه مدیریت سیاسی کشور فراهم می شود و از طرفی با ورود حدود ۳۰نسبت نیروهای جدید به این پیکره امکان دمیده شدن روحی تازه و نگاهی نو به این مجموعه تامین می شود.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: این مسئله مشروط به آنکه اقای وزیر کشور و سایر اعضای هیئت دولت بیش و پیش از توجه به هر عاملی از جنس لابی گری های نوعا مخرب به قابلیت ها، تجارب و توانمندی افراد توجه بکنند و بدون انفعال و وادادگی ضمن کسب نظرات مشورتی سایر مراجع ذی نفوذ اما نمایندگان عالی دولت را خود دولت مستقلا برگزینند تا بتوانند با ایتکار عمل و از موضع فعال ان گونه که در شان و منزلت دولت هست در این جایگاه حیاتی و راهبردی قرار بگیرند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید