عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت اســت (تصــویر)

 

دیدن این تصــویرهای طبیعی و جالب را به شما توصیه میکنم گروه میهنی ها …کم نیستند سوژه هایی که به دلیل وقایع کاملا اتفاقی در طبیعت تبدیل به موردی ترسناک شده اند ، از گل هایی که بعد از پژمردگی شبیه جمجمه یک اسکلت می شوند تا عروسکی که تبدیل به آشیانه دسته ای از پرندگان شده اســت. در این بخش از سرگرمی نمناک چند مورد از عجایب دیدنی و البته ترسناک که توسط کاربران فضای مجازی در گوشه کنار دنیا جمع آوری شده اســت خواهیم پرداخت.

 

عجایب طبیعت خرچنگی با صدف عروسکی

 

1693781406 irannaz com عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت اســت (تصــویر)

 

خرچنگی که از سرجدا شده عروسک پلاســتیکی به عنوان صدف خود اســتفاده کرده اســت.

 

عــکسی بدون شرح ار عجایب طبیعت

 

1561396052 irannaz com عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت اســت (تصــویر)

 

عروسک جنگلی کندوی زنبورها از عجایب طبیعت وحشی

 

1145872137 irannaz com عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت اســت (تصــویر)

 

زنبورها از یک عروسک گیرافتاده میان شاخه های درخت به عنوان کندو اســتفاده کرده اند

 

عجایب طبیعت حاصل مخلوط ۲ مجمسه

 

1567379683 irannaz com عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت اســت (تصــویر)

 

ترکیب دومجسمه ی چوبی و گلی بعد از ســالها که بدون حرکت کنار هم بوده اند، صاحب این خانه چند دهه منزلش را ترک کرده بود و بعد زا بازگشت به خانه اش متوجه مخلوط شدن ۲ مجمسه شد.

 

1690752651 irannaz com عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت اســت (تصــویر)

 

موجود مادر که تا کامل نشدن آبشش فرزندش او را در خود نگهداری می کند.

 

عــکسی از انگل ترسناک

 

842695610 irannaz com عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت اســت (تصــویر)

 

شاید عجیب ترین این مجموعه همین عــکس باشد که نشان می دهد نوعی انگل وارد بدن ماهی شده اســت و به مرور او را خورده و جایگزینش می شود.

 

عجایب طبیعت گل های ترسناکی شبیه جمجمه

 

2115078907 irannaz com عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت اســت (تصــویر)

 

گل هایی پژمرده که از دور شبیه اسکلت هستند.

 

عجایب طبیعت و عــکس جالب از قارچ انگشت شیطانی

 

100437959 irannaz com عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت اســت (تصــویر)

 

قارچ انگشتان شیطانی که در نوع خود یکی زا کشف های جنجالی بود.

 

1503447855 562 149469272413667 irannaz com عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت اســت (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت