موزه بریتانیا اعلام کرد که یک انگشتر الماس کارتیه که ۷۵۰ هزار پوند ارزش دارد، گم شده اســت. این در حالی اســت که انگشتر ۶ ســال اســت گم شده اما مقامات تازه این جواهر را به عنوان شیء گمشده ثبت کرده اند.

انگشتر الماس از سوی یک شخص که نمی خواســت نامش اعلام شود به موزه اهده شده بود، در ســال ۲۰۱۱ گم شد. سخنگوی موزه بریتانیا می گوید روند موزه این اســت که ۵ ســال بعد از گم شدن یک شیء آن را ثبت کنند. مقامات موزه همچنین می گویند زمانی که انگشتر گم شد، در انبار بود.

723685 676 انگشتر الماس ۷۵۰ هزار پوندی گم شد

 

کارشناسان بسیاری موزه بریتانیا را به دلیل تاخیر در اعلام خبر گم شدن انگشتر مورد انتقاد قرار داده اند. چرا که موزه بریتانیا یکی از بزرگترین موزه های اروپا با بیشترین هزینه هاســت و گم شدن چنین جواهر گرانبهایی را «مسخره» خواندند. به گفته کارشناسان اگر انگشتر ربوده شده باشد، امکان پیدا شدنش بسیار پایین اســت.

سخنگوی موزه بریتانیا می گوید موزه از زمان گم شدن انگشتر طریقههای امنیتی خود را بررسی کرده و سرمایه بزرگی را برای بهتر کردن سیستم ایمنی موزه هزینه کرده اســت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید