عکسی از اولین عابر بانک ایران
آغاز کار اولین باجه امیهنی هاتیک کامپیوتری در شعب مرکزی بانک بیمه بازرگانان در دی ماه ۱۳۵۱ باجه امیهنی هاتیک کامپیوتری بانک بیمه بازرگانان، اوشلین باجه امیهنی هاتیک کامپیوتری است که در ایران و خاورمیانه آغاز بکار کرد.

67 عکسی از اولین عابر بانک ایران