این سرویس بهداشتی در قم را حتما ببینید

در تصویر زیر یک سرویس بهداشتی در شهر فم رامشاهده میکنید که کف این سرویس با پرچم اسرائیل و آمریکا پوشیده شده…

103807 728 این سرویس بهداشتی در قم را حتما ببینید