نبرد شیر زخمی با بوفالو

این شیر ماده ۱۱ ساله طی یک جنگ همه جانبه با یک بوفالو بدنش تکه تکه شده بود بطوریکه اگر مامورین حیات وحش او را نمی یافتند قطعا طی چند ساعت از بین می رفت. ولی با رسیدن ماموران و خدمات پزشکی به حیات وحش باز گشت.

0112 نبرد شیر زخمی با بوفالو 0210 نبرد شیر زخمی با بوفالو 039 نبرد شیر زخمی با بوفالو 049 نبرد شیر زخمی با بوفالو 058 نبرد شیر زخمی با بوفالو